/ 1 نظر / 51 بازدید
مینا

ما از لرهای تبعیدی لرستان هستیم دارای فامیلی "موسوی" اما هیچ گونه مدرک وسندی دال بر سید بودن خود نداریم چه کار باید بکنیم ؟